• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לאורתופדיה
נשיא האיגוד:
פרופ' מאיר ליברגל

מזכיר האיגוד:
פרופ' יגאל מירובסקי

גזבר האיגוד:
ד"ר חיים שטארקר
פרק ג'

מוסדות האיגוד הישראלי לאורתופדיה

20. מוסדות האיגוד הם:

(א) אסיפה כללית.
(ב) ועד האיגוד (הכולל נשיא, מזכיר וגזבר) ימנה 9 חברים. במקרה של שוויון קולות בהצבעה, לנשיא האיגוד בפועל תהיה זכות ההכרעה.

(ג) אחת לשלוש שנים יבחר President Elect שישמש כחבר ועד עד כניסתו לתפקידו כנשיא בפועל.

(ד) ועדת ביקורת (בת 3 חברים) שתיבחר באסיפה הכללית. ועדת הביקורת תיבחר בהצבעה ישירה. במידה שאין מועמדים, ימונו לתפקיד זה המועמדים שקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא נבחרו לוועד.

(ה) מועצה אורתופדית עליונה אשר תכלול את מנהלי המחלקות האורתופדיות, יושבי ראש חברות הבת, שני נציגים של רופאים אורתופדים שעובדים בקהילה ונציג מתמחים.

אסיפה כללית של האיגוד הישראלי לאורתופדיה

21. האסיפה הכללית מן המנין או שלא מן המניין היא הגוף העליון של האיגוד והחלטותיה מחייבות את האיגוד.

תפקידיה של האסיפה הכללית:
שמיעת דו"ח מפעולות הוועד ומוועדת הביקורת. החלטה על אישור או אי-אישור הדו"ח.
בחירת נשיא האיגוד וחברי הוועד ובחירת ועדת ביקורת. כמו כן, החלטות על כל סעיף אחר שיקבע הוועד לדיון או שיובא על ידי חברי האסיפה הכללית.

22. אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה של האיגוד תתקיים אחת לשנה. ההזמנה לרבות סדר היום תשלח על ידי נשיא האיגוד לפחות 6 שבועות מראש.

23. אסיפה כללית שלא מן המניין
הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לכשהדבר ייראה לו. הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת על ידי הוועד המרכזי של הר"י ו/או על ידי 25% מהחברים מן המניין באיגוד ו/או דרישת רוב חברי המועצה העליונה של האיגוד – וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה. ההזמנה לסדר היום תשלח על ידי נשיא האיגוד לפחות שבועיים מראש.

24. אסיפה כללית ומנין חוקי
כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המנין תהא חוקית אם נתקיימו התנאים כדלקמן, כולם יחד:
א) נשלחו הזמנות לכל חברי האיגוד, כאמור בסעיפים 22 ו-23.
ב) השתתף בה שליש לפחות של חברי האיגוד. אם בזמן הקבוע לא התאסף מנין חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשעה ותתכנס באותו המקום הקבוע בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

25. סדר יומה של אסיפה כללית
הודעה על אסיפה כללית, או דרישה לכנסה תפרט את סדר יומה. נושא שלא נכלל בסדר היום לא ידון באסיפה אלא אם כן האסיפה תחליט על כך ברוב מספר המשתתפים.

יו"ר ומזכיר באסיפה הכללית האיגוד הישראלי לאורתופדיה

26. נשיא האיגוד והמזכיר יהיו יו"ר ומזכיר האסיפה. בהעדרם תבחר האסיפה יו"ר לישיבה ומזכיר מבין הנוכחים.

27. היו"ר של האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה. הוא חייב לדחותה אם נדרש זאת על ידי רוב הנוכחים באסיפה.

החלטות

28.
א) החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות רגיל.

ב) החלטות בנושא לשינויים בתקנון מתקבלות בנוהל כדלהלן:

(1) כל הצעה לשינוי תקנון פרט לסעיפים 1 עד 4 תומצא בכתב ע"י הוועד לחברי האיגוד תוך 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.

(2) הצעת השינוי לתקנון פרט לסעיפים 1 עד 4, תתקבל באסיפה הכללית (מן המניין או שלא מן המניין) באם הצביעו בעדה מחצית מחברי האיגוד, או שני שליש מהנוכחים באותה האסיפה.

(3) אין לשנות את הסעיפים 1 עד 4.

הצבעות ובחירות יו"ר ומזכיר האיגוד הישראלי לאורתופדיה

29. ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות רבע מהמשתתפים. כל חבר רשאי רק לדעה אחת. הבחירות לנשיא האיגוד, לוועד האיגוד ולוועדת הביקורת תהיינה חשאיות ותבוצענה לפי רשימה מעודכנת של חברים מן המנין שתוכן מבעוד מועד.

30. ועדת הביקורת של האיגוד תהיה ועדת קלפי לצורך הבחירות והיא תארגן את הבחירות ותפקח על מהלכן.

א) בחירת נשיא האיגוד
שמות המועמדים לתפקיד נשיא האיגוד יפורסמו מראש בהזמנה לסדר היום של האסיפה הכללית. ההצבעה תהיה חשאית ויבחר המועמד לו נתנו מספר הקולות הרב ביותר.

ב) בחירת ועד האיגוד
שמות המועמדים יפורסמו לקראת ובמהלך האסיפה הכללית. ההצבעה תהיה חשאית ויבחרו המועמדים להם נתנו מספר הקולו הרב ביותר בהצבעה.

ג) בחירת ועדת ביקורת
שמות המועמדים יפורסמו לקראת ובמהלך האסיפה הכללית. ההצבעה תהיה חשאית ויבחרו 3 המועמדים להם ניתנו מספר הקולות הרב ביותר בהצבעה. במידה שאין מועמדים ימונו לוועדת הביקורת המועמדים לוועד שקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא נבחרו לוועד.

דעות שקולות

31. במקרה והיו דעות שקולות בהצבעה, תיערך הצבעה חוזרת. במקרה של דעות שקולות בהצבעה החוזרת יכריע יו"ר האסיפה הכללית.

ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

32. תפקידי הוועד: הוצאה לפועל של מטרות האיגוד כפי שהוצגו למעלה וביצוע החלטות האסיפה הכללית. אישור הוצאות יהיה על ידי נשיא, גזבר ומזכיר האיגוד (שניים מתוך שלושה). יו"ר הוועד יתן דו"ח פעילות ומצב שנתי והגזבר יתן דו"ח כספי שנתי באסיפה הכללית.
כל סמכות שלא יוחדה לגוף אחר בתקנות אלו – מסורה לוועד.

33. מספר חברי הוועד יהיה תשעה (9). (בשנה האחרונה של הקדנציה מתווסף נשיא נבחר). הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
המזכיר יחליף את הנשיא בהעדרו. בהעדרם של השניים, יחליף אותם זמנית חבר אחר של הוועד כפי שיקבע על ידי הוועד.

יו"ר ועדת ביקורת יוזמן לכל ישיבת ועד. ראשי חברות בת, נציג המתמחים ונציגי האורתופדים בקהילה יוזמנו כאשר הדיון נוגע ישירות לקהל אותו הם מייצגים.
פרוטוקול ישיבות הוועד יופץ לכל חברי המועצה האורתופדית העליונה.

תקופת כהונתו של ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

34. הוועד יכהן בתפקידו למשך שלוש שנים עד שיבחר ועד חדש באסיפה כללית הרגילה הבאה. אסיפה כללית מן המניין או שלא מן המניין רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו.
נשיא האיגוד, מזכיר הוועד והגזבר יוכלו להבחר ברציפות לשתי קדנציות (6 שנים) בלבד. נושאי תפקידים אחרים שכהנו שתי קדנציות יוכלו להיבחר כחברי ועד בלבד לקדנציה נוספת אחת.

35. פחת מספר חברי הוועד לפני תום תקופת כהונתו עד למטה מ-5 חברים, תכונס אסיפה כללית שלא מן המניין לשם בחירת ועד חדש.
חברי הוועד שנבחרו כאמור, יכהנו עד תום תקופת כהונתו של הוועד שאליו נבחרו.
במקרה שנשיא האיגוד מתפטר ו/או נבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא – יתכנס הוועד תוך 30 יום ממועד תום פעולת הנשיא, ויבחר מתוכו ממלא מקום שיכהן עד הכינוס הבא של האסיפה הכללית בה יבחר נשיא חדש אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של הוועד.
באסיפה הכללית מן המניין, לכשתתכנס במועדה, יתבקש אישור לבחירות אלה.

החלטות ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

36. החלטות הוועד מתקבלות ברוב דעות. היו דעות שקולות בהצבעה מסוימת – יכריע נשיא האיגוד.

ישיבות ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

37. נשיא האיגוד מכנס ישיבת הוועד לפחות 6 פעמים בשנה וקובע את סדר היום.
הישיבות חוקיות רק כשמשתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד.

ועדות משנה באיגוד הישראלי לאורתופדיה

38. הוועד יכונן ועדות משנה בהן ישתתפו חברי האיגוד ויטיל עליהן לבצע בשמו פעולות מסוימות שהן בתחום סמכות הוועדה. (ועדות כאלה יוכלו לעסוק בנושאים כמו קבלה, חינוך, כנס שנתי, אתיקה, קהילה, דוברות, אינטרנט ועוד).

מועצת האיגוד הישראלי לאורתופדיה

39. תפקידי המועצה האורתופדית העליונה:
המועצה הינה גוף מייעץ ותומך של האיגוד הישראלי לאורתופדיה.

40. החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות. במידה של דעות שקולות יכריע נשיא האיגוד.
המועצה תתכנס רק על פי הצורך, ביוזמת נשיא האיגוד, יו"ר ועדת ביקורת או דרישת שליש מחברי המועצה.

תקציב והטלת מיסים – האיגוד הישראלי לאורתופדיה

41. תקציב האיגוד וגובה המס שיוטל על חבריו יקבע על ידי הוועד.

ועדת הביקורת – האיגוד הישראלי לאורתופדיה

42. ועדת ביקורת תבקר באופן שוטף את פעולות הוועד, תדווח על פעילותה באסיפה הכללית ובמידת הצורך תכנס את מועצת האיגוד.
לחברי ועדת הביקורת יועברו באופן שוטף הפרוטוקולים מכל ישיבות ועד האיגוד ומועצת האיגוד. ועדת הביקורת תקבל עפ"י דרישתה ובאופן שוטף פירוט כל הוצאות האיגוד, וכן דו"ח כספי של הגזבר על פי דרישת הוועדה.
באחריות ועדת הביקורת בדיקת כל העניינים הכספייחם וחוקיות ההחלטות של מוסדות האיגוד, ובנוסף עליה לשמש כוועדת קלפי בעת הבחירות.

כנס האיגוד הישראלי לאורתופדיה

43. כינוס מדעי ארצי יתקיים אחת לשנה. האסיפה הכללית השנתית תתקיים במסגרת הכינוס המדעי.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לאורתופדיה

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום האורתופדיה, להתייעץ עם אורתופדים בפורום ולאתר בקלות פרטים על אורתופדים
איני חבר/ת איגוד