• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לאורתופדיה
נשיא האיגוד:
פרופ' מאיר ליברגל

מזכיר האיגוד:
פרופ' יגאל מירובסקי

גזבר האיגוד:
ד"ר חיים שטארקר
פרק ב'

חברות באיגוד הישראלי לאורתופדיה

12. כחבר מן המניין או חבר נספח יוכל להתקבל רק מנתח-אורתופד חבר בהסתדרות הרפואית בישראל (למעט חבר נספח 2).

13. באיגוד יהיו ארבעה סוגים של חברים:
(א) חבר מן המניין; (ב) חבר מן המניין בדימוס; (ג) חבר נספח; (ד) חבר כבוד.

(א) חבר מן המניין – כחבר מן המניין יוכל להתקבל מנתח-אורתופד אשר הציג תעודה המעידה שהוא בעל תואר מומחה בכירורגיה אורתוופדית במדינת ישראל, או הציג המלצת המועצה המדעית של הר"י לקבלת תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית. חברות תכנס לתוקף לאחר אישורה על ידי ועד האיגוד. חבר מן המניין זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד והוא חייב בתשלום מיסי חבר.

(ב) חבר מן המניין בדימוס
מי שהיה חבר מן המניין במשך 10 שנים ויותר והגיע לגיל פרישה חוקי או שפרש מפעילות אורתופדית לחלוטין אף שטרם הגיע לגיל פרישה יוכל להיות חבר מן המניין בדימוס בכפוף לאישור הוועד. חבר מן המניין בדימוס שממשיך בפעילות אורתופדית כלשהי יוכל לבחור ולהבחר למוסדות האיגוד וישלם מיסי חבר מופחתים, כפי שיקבעו על ידי הוועד.

חבר בדימוס שאינו עוסק בכל פעילות אורתופדית – יהיה פטור מתשלום מיסי חבר באישור הוועד ולא יוכל להצביע באסיפה הכללית ולבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.

(ג) חבר נספח
כחבר נספח יוכל להתקבל, לפי בקשתו: 1) מתמחה בכירורגיה אורתופדית. 2) רופא חבר הר"י שאינו מומחה בכירורגיה אורתופדית. 3) קלינאי שאינו רופא ו/או מדען שעיקר עיסוקו במדעי מערכת התנועה (מוסקולו-סקלטאלית). חבר נספח זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואיזוריים של האיגוד אך אינו רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית או לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. מתמחה יהיה פטור מתשלום מיסי חבר. חבר נספח אחר ישלם מיסי חבר מופחתים כפי שייקבעו על ידי הוועד.

(ד) חבר כבוד
ועד האיגוד רשאי לבחור חברי כבוד. חברי כבוד אלה יהיו בעלי תרומה מיוחדת לכירורגיה אורתופדית בישראל או למדעי האורתופדיה.
חבר כבוד זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואיזוריים של האיגוד ולקבל באופן שוטף את פרסומי האיגוד. מעמד חבר כבוד מאפשר להשתתף באסיפה הכללית אולם אינו מקנה כשלעצמו זכות הצבעה או הזכו לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
חבר כבוד שאינו חבר מן המניין יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.

נוהלי קבלה באיגוד הישראלי לאורתופדיה

14. כל מנתח-אורתופד חבר בהר"י הרוצה להתקבל כחבר באיגוד יגיש למזכירות הוועד מכתב בקשה בצרוף תעודה המעידה שהוא בעל תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית במדינת ישראל או המלצת המועצה המדעית של הר"י לקבלת תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית.

15. ועד האיגוד או ועדת קבלה מטעמו ידונו בכל מקשה. מגיש הבקשה הופך להיות חבר באיגוד לאחר שחברותו אושרה ברוב דעות על ידי הוועד.

16. למגיש הבקשה יש זכות ערעור על החלטת הוועד. עליו להגיש את הערעור אל ועדת הבקורת של האיגוד תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועד. החלטת ועדת הבקורת תהיה סופית.

הפסקת חברות באיגוד הישראלי לאורתופדיה

17.
(א) עם הוצאתו ו/או יציאתו כדין מהר"י.

(ב) עם ביטול החברות מצד החבר. על ביטול זה יש להודיע לנשיא האיגוד בכתב. יציאת חבר מהאיגוד אינה משחררת אותו ממילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהוטלו עליו עד מועד ביטול החברות.

(ג) החלטת ועד האיגוד על הפסקת חברותו של החבר. רשאי הוועד להוציא חבר מהאיגוד בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת אותו חבר.

(2) באם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד כדין על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד ובלבד שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.

(3) אם שוכנע הוועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד בזדון ו/או גרם נזק חומרי ו/או נזק מוסרי לאיגוד ו/או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית-משפט מוסמך או על ידי הוועדה לאתיקה של הר"י.

בכל מקרה שתעמוד לדיון בוועד האיגוד (או ועדת קבלה שמטעמו) שאלת הוצאת חבר, יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו.

ערעור

18. החליט ועד האיגוד על הוצאת חבר מהאיגוד יודיע לו הוועד על כך בכתב. רשאי החבר שהוצא כנ"ל לערער בכתב על החלטה זו תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה לפני ועדת הבקורת של האיגוד, וזאת רשאית להחזיר לדיון נוסף לוועד את דבר הוצאת החבר משורות האיגוד. החלטה חוזרת של הוועד תהיה סופית.

זכויות וחובות – חברי האיגוד הישראלי לאורתופדיה

19. זכויות וחובות החברים פורטו בפרק החברות.
הוועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מיסיו להשתתף בכינוסים, באסיפה הכללית, לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
על חבר נספח מוטלות החובות של חברות באיגוד והוא נהנה מכל הזכויות כמצויין במפורש בתקנות אלה.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לאורתופדיה

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום האורתופדיה, להתייעץ עם אורתופדים בפורום ולאתר בקלות פרטים על אורתופדים
איני חבר/ת איגוד