לתוכן מרכזי
x

ברוכים הבאים לאיגוד האורתופדים בישראל

כניסה לחברי וחברות איגוד

חברי וחברות האיגוד מוזמנים/ות להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד


אינך חבר/ת איגוד?

אם אינך חבר/ה באיגוד אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לקבל מידע בתחום הרפואה האורתופדית ולחפש רופאים ורופאות בתחום או להצטרף אלינו

כניסה לאתר >

פרק ד'

בחירות
 

49. 90 ימים טרם עריכת בחירות, ימנה הוועד ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם  מועמדים לתפקיד בוועד.

50. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד הנשיא ולתפקיד חברים בוועד ובוועדת הביקורת, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות.

51. ועדת הבחירות, בעזרת מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנונים.

52. הבחירות לנשיא האיגוד, לוועד האיגוד ולוועדת הביקורת תהיינה חשאיות ותבוצענה לפי הרשימה שהוכנה מבעוד מועד דלעיל. לחלופין, ניתן לערוך בחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.

53. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. ההזמנה תכלול את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפנייה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.

54. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.

55. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.

56. עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה. בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.

57. במקרה של שויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטאציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.

58. חבר שנבחר כנשיא נבחר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.

59. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.

60. לוועדת ביקורת ייבחרו 3 המועמדים להם ניתנו מספר הקולות הרב ביותר בהצבעה. במידה שאין מועמדים ימונו לוועדת הביקורת המועמדים לוועד שקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא נבחרו לוועד.

61. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.

62. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.

המשיכו לפרק ה' של התקנון
חזרו לפרק א' של התקנון

SLATECH - פיתוח אתרי אינטרנט ופורטלים ארגוניים המערכת פותחה על ידי חברת