לתוכן מרכזי
x

ברוכים הבאים לאיגוד האורתופדים בישראל

כניסה לחברי וחברות איגוד

חברי וחברות האיגוד מוזמנים/ות להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד


אינך חבר/ת איגוד?

אם אינך חבר/ה באיגוד אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לקבל מידע בתחום הרפואה האורתופדית ולחפש רופאים ורופאות בתחום או להצטרף אלינו

כניסה לאתר >

פרק ג'

מוסדות האיגוד


20. מוסדות האיגוד הם:

(א) אסיפה כללית.

(ב) ועד האיגוד (הכולל נשיא, נשיא נבחר, מזכיר וגזבר) ימנה 7 חברים (ו-8 כשיש נשיא נבחר), שיכהנו משך 4 שנים. במקרה של שוויון קולות בהצבעה, לנשיא האיגוד בפועל תהיה זכות ההכרעה.

(ג) נשיא האיגוד. אחת לשנתיים ייבחר נשיא נבחר President Elect שישמש כחבר ועד עד כניסתו לתפקידו כנשיא בפועל כעבור שנה.

(ד) ועדת ביקורת (בת 3 חברים) שתיבחר באסיפה הכללית. ועדת הביקורת תיבחר בהצבעה ישירה. במידה שאין מועמדים, ימונו לתפקיד זה המועמדים שקבלו את מספר הקולות  הגבוה ביותר מבין אלה שלא נבחרו לוועד.

(ה) מועצה אורתופדית אשר תכלול את מנהלי המחלקות האורתופדיות, יושבי ראש חברות הבת, שני נציגים של אורתופדים שעובדים בקהילה ונציג מתמחים.

21. נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י, ואסור להם לפעול מתוך ניגוד עניינים.

אסיפה כללית
 

22. האסיפה הכללית מן המניין או שלא מן המניין היא הגוף העליון של האיגוד והחלטותיה מחייבות את האיגוד.

23. תפקידיה של האסיפה הכללית
 

שמיעת דו"ח מפעולות הוועד ומוועדת הביקורת. החלטה על אישור או אי-אישור הדו"ח.

בחירת נשיא האיגוד, נשיא נבחר, חברי הוועד וחברי ועדת ביקורת, וכן העברת בעלי תפקידים אלו מתפקידם. כמו כן, החלטות על כל סעיף אחר שיקבע הוועד לדיון או שיובא על ידי חברי האסיפה הכללית.

24. אסיפה כללית רגילה
 

אסיפה כללית רגילה של האיגוד תתקיים אחת לשנה. ההזמנה, לרבות סדר היום, תישלח על ידי מזכיר האיגוד לפחות 6 שבועות מראש.

25. אסיפה כללית שלא מן המניין
 

הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לכשהדבר ייראה לו. הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת על ידי הוועד המרכזי של הר"י ו/או על ידי 25% מהחברים מן המניין באיגוד ו/או דרישת רוב חברי המועצה האורתופדית, וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה. ההזמנה לסדר היום תשלח על ידי מזכיר האיגוד לפחות שבועיים מראש.

26. אסיפה כללית ומניין חוקי


כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המניין תהא חוקית אם נתקיימו התנאים כדלקמן, כולם יחד:

  1. נשלחו הזמנות לכל חברי האיגוד בדוא"ל על פי המעודכן במזכירות הר"י, כאמור בסעיפים 23 ו-24.
  2. השתתף בה שליש לפחות של חברי האיגוד. אם בזמן הקבוע לא התאסף מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית בשעה ותתכנס באותו המקום הקבוע בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
     

27. סדר יומה של אסיפה כללית


הודעה על אסיפה כללית, או דרישה לכנסה תפרט את סדר יומה. נושא שלא נכלל בסדר היום לא ידון באסיפה אלא אם כן האסיפה תחליט על כך ברוב מספר המשתתפים.

יו"ר ומזכיר באסיפה הכללית
 

28. נשיא האיגוד והמזכיר יהיו יו"ר ומזכיר האסיפה. בהעדרם תבחר האסיפה יו"ר לישיבה ומזכיר מבין הנוכחים.

29. היו"ר של האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה. הוא חייב לדחותה אם נדרש זאת על ידי רוב הנוכחים באסיפה.

30. ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות רבע מהמשתתפים. כל חבר זכאי לקול אחד בלבד, ואין אפשרות להצביע על ידי שליח.

31. החלטות
 

א)  החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב קולות רגיל של הנוכחים.
 ב)  החלטות בנושא לשינויים בתקנון מתקבלות בנוהל כדלהלן:
(1)  כל הצעה לשינוי תקנון פרט לסעיפים 1 עד 4 תומצא בכתב על ידי הוועד לחברי האיגוד תוך 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.
(2)  הצעת השינוי לתקנון פרט לסעיפים 1 עד 4, תתקבל באסיפה הכללית (מן המניין או שלא מן המניין) באם הצביעו בעדה מחצית מחברי האיגוד, או שני שליש מהנוכחים באותה האסיפה.
(3)  אין לשנות את הסעיפים 1 עד 4.

ועד האיגוד
 

32. תפקידי הוועד: הוצאה לפועל של מטרות האיגוד כפי שהוצגו למעלה וביצוע החלטות האסיפה הכללית. אישור הוצאות יהיה על ידי נשיא, גזבר ומזכיר האיגוד (שניים מתוך שלושה). יו"ר הוועד יתן דו"ח פעילות ומצב שנתי והגזבר יתן דו"ח כספי שנתי באסיפה הכללית. כל סמכות שלא יוחדה לגוף אחר בתקנות אלו מסורה לוועד

33. מספר חברי הוועד יהיה שבעה (7, כולל נשיא, ועוד נשיא נבחר כחבר שמיני בשנים רלוונטיות). בישיבתו הראשונה יבחר הוועד מתוכו מזכיר וגזבר.

המזכיר יחליף את הנשיא בהעדרו. בהעדרם של השניים, יחליף אותם זמנית חבר אחר של הוועד כפי שיקבע על ידי הוועד.

יו"ר ועדת ביקורת יוזמן לכל ישיבת ועד. כן יוזמנו נציג המתמחים ונציג האורתופדים בקהילה. ראשי חברות בת, יוזמנו כאשר הדיון נוגע ישירות לקהל אותו הם מייצגים. לנציגים שאינם חברים יש זכות הבעת דעה אך  אין להם זכות הצבעה.

פרוטוקולי ישיבות הוועד יופצו לכל חברי המועצה האורתופדית.

גזבר
 

34. גזבר האיגוד ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי האיגוד, לניהול התנועות הכספיות של האיגוד ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 340 לתקנון הר"י. הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו. בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.

מזכיר
 

35. מזכיר האיגוד ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד, לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 339 לתקנון הר"י. בהיעדר המזכיר, ימלא את מקומו היו"ר או הגזבר.

תקופת כהונתו של הנשיא ושל הוועד
 

36. הנשיא ייבחר לקדנציה של 3 שנים, מתוכם בשנה הראשונה ישמש כנשיא נבחר (President elect) ובשנתיים האחרונות ישמש כנשיא. כניסתו לתפקיד כעבור שנה תהיה אוטומטית. במהלך השנה הראשונה ישמש כחבר ועד לכל דבר ועניין, והנשיא בפועל ישתף אותו בכלל הפעילות השוטפת. הנשיא אינו יכול להיבחר בשנית ברציפות.

37. הוועד יכהן בתפקידו למשך ארבע שנים עד שייבחר ועד חדש באסיפה כללית הרגילה הבאה. אסיפה כללית מן המניין או שלא מן המניין רשאית להחליף את הנשיא או את הוועד לפני תום תקופת הכהונה. מזכיר הוועד והגזבר יוכלו לכהן ברציפות משך קדנציה אחת (4 שנים) בלבד. כלל חברי הוועד יוכלו לשמש 2 קדנציות ברציפות בלבד.

38. פחת מספר חברי הוועד לפני תום תקופת כהונתו עד למטה מ-5 חברים, תיערכנה בחירות חדשות לקדנציה מלאה, שתסתיים באסיפה מן המניין העיתית (היינו לא יותר  מ-4 שנים). במקרה שנשיא האיגוד מתפטר ו/או נבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא - יתכנס הוועד תוך 30 יום ממועד תום פעולת הנשיא, ויחליט אם לקדם נשיא נבחר לתפקיד נשיא או לבחור מתוך הוועד ממלא מקום שיכהן עד הכינוס הבא של האסיפה הכללית בה ייבחר נשיא חדש אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה המתוכננת של הנשיא הקודם. באסיפה הכללית מן המניין, לכשתתכנס במועדה, יתבקש אישור לבחירות אלה.

החלטות
 

39.  החלטות הוועד מתקבלות ברוב דעות. היו דעות שקולות בהצבעה מסוימת - יכריע נשיא האיגוד.

ישיבות הוועד
 

40. נשיא האיגוד יכנס ישיבת ועד לפחות 6 פעמים בשנה ויקבע את סדר היום. הישיבות חוקיות רק כשמשתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד. ישיבות מרחוק באמצעים טכנולוגיים אפשריים, בתנאי שישתתפו בהן לפחות מחצית מחברי הוועד.

ועדות משנה
 

41. הוועד יכונן ועדות משנה בהן ישתתפו חברי האיגוד ויטיל עליהן לבצע בשמו פעולות מסוימות שהן בתחום סמכות הוועדה. (ועדות כאלה יוכלו לעסוק בנושאים כמו קבל חינוך, כנס שנתי, אתיקה, קהילה, דוברות, אינטרנט ועוד).

המועצה האורתופדית
 

42. המועצה האורתופדית היא גוף מייעץ ותומך של האיגוד הישראלי לאורתופדיה.

43. החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות. במידה של דעות שקולות יכריע נשיא האיגוד. המועצה תתכנס רק על פי הצורך, ביוזמת נשיא האיגוד, יו"ר ועדת ביקורת או דרישת שליש מחברי המועצה.

תקציב והטלת מיסים
 

44.  תקציב האיגוד וגובה המס שיוטל על חבריו יקבע על ידי הוועד.

ועדת הביקורת
 

45. ועדת ביקורת תבקר באופן שוטף את פעולות הוועד ותדווח על פעילותה באסיפה הכללית.

לחברי ועדת הביקורת יועברו באופן שוטף הפרוטוקולים מכל ישיבות ועד האיגוד ומועצת האיגוד. ועדת הביקורת תקבל על פי דרישתה ובאופן שוטף פירוט כל הוצאות האיגוד, וכן דו"ח כספי של הגזבר על פי דרישת הוועדה.

באחריות ועדת הביקורת בדיקת כל העניינים הכספיים וחוקיות ההחלטות של מוסדות האיגוד.

46. נושא משרה באיגוד שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד, רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

47. כלל הסמכות להעביר מתפקידו נשיא, נשיא נבחר, חבר ועד או חבר ועדת ביקורת שנבחר באסיפה הכללית מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד האיגוד בהחלטה מנומקת שהתקבלה ברוב קולות. על החלטת האסיפה הכללית או ועד האיגוד ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, והחלטתו תהיה סופית.

הכנס
 

48. כינוס מדעי ארצי יתקיים אחת לשנה. האסיפה הכללית השנתית תתקיים במסגרת הכינוס המדעי. הוועד ימנה יו"ר וועדה לכנס, ויגיש להם כל סיוע נדרש. ההתקשרות עם חברת כנסים תעשה על פי נוהלי הר"י ובאישור המחלקה המשפטית של הר"י ומחלקת איגודים.

המשיכו לפרק ד' של התקנון
חזרו לפרק א' של התקנון

SLATECH - פיתוח אתרי אינטרנט ופורטלים ארגוניים המערכת פותחה על ידי חברת