לתוכן מרכזי
x

ברוכים הבאים לאיגוד האורתופדים בישראל

כניסה לחברי וחברות איגוד

חברי וחברות האיגוד מוזמנים/ות להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד


אינך חבר/ת איגוד?

אם אינך חבר/ה באיגוד אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לקבל מידע בתחום הרפואה האורתופדית ולחפש רופאים ורופאות בתחום או להצטרף אלינו

כניסה לאתר >

פרק ב'

חברות


12 . כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתיחס לזכר ולנקבה במידה שווה.

13 . באיגוד יהיו ארבעה סוגים של חברים:

(א) חבר מן המניין; (ב) חבר מן המניין בדימוס; (ג) חבר נלווה; (ד) חבר כבוד.

(א) חבר מן המניין – כחבר מן המניין יוכל להתקבל רופא אשר הציג תעודה המעידה שהוא בעל תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית במדינת ישראל, או הציג המלצת המועצה המדעית של הר"י לקבלת תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית. חברות תכנס לתוקף לאחר אישורה על ידי ועד האיגוד. חבר מן המניין זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד והוא חייב בתשלום מיסי חבר.

(ב) חבר מן המניין בדימוס
מי שהיה חבר מן המניין במשך 10 שנים ויותר והגיע לגיל פרישה חוקי או שפרש מפעילות אורתופדית לחלוטין אף שטרם הגיע לגיל פרישה יוכל להיות חבר מן המניין בדימוס בכפוף לאישור הוועד. חבר מן המניין בדימוס שממשיך בפעילות אורתופדית כלשהי יוכל לבחור ולהבחר למוסדות האיגוד וישלם מיסי חבר מופחתים, כפי שיקבעו ע"י הוועד. חבר בדימוס שאינו עוסק בכל פעילות אורתופדית – יהיה פטור מתשלום מיסי חבר באישור הוועד ולא יוכל להצביע באסיפה הכללית ולבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.

(ג) חבר נלווה
כחבר נלווה יוכל להתקבל, לפי בקשתו: 1) מתמחה בכירורגיה אורתופדית. 2) רופא חבר הר"י שאינו מומחה בכירורגיה אורתופדית. 3) קלינאי שאינו רופא ו/או מדען שעיקר עיסוקו במדעי מערכת התנועה (שריר שלד). חבר נלווה זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואיזוריים של האיגוד אך אינו רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית או לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. חבר נלווה ישלם מיסי חבר מופחתים כפי שייקבעו על ידי הוועד.

(ד) חבר כבוד
ועד האיגוד רשאי לבחור חברי כבוד. חברי כבוד אלה יהיו אנשים ללא דופי בעלי תרומה מיוחדת לאיגוד ולכירורגיה האורתופדית בישראל, לחינוך האורתופדי בישראל או למדעי האורתופדיה. תנאי לחברות כבוד לאורתופדים ישראלים הוא חברות באיגוד ותרומה לפעילותו. חבר כבוד זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואיזוריים של האיגוד ולקבל באופן שוטף את פרסומי האיגוד. מעמד חבר כבוד מאפשר להשתתף באסיפה הכללית אולם אינו מקנה כשלעצמו זכות הצבעה או הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. חבר כבוד שאינו חבר מן המניין יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.
 

נוהלי קבלה

14 . כל המעוניין להתקבל כחבר באיגוד יגיש למזכירות הוועד מכתב בקשה בצירוף תעודות מתאימות כמפורט בסעיף 13 לעיל. 13/12/2018 ה' טבת ה' תשע"ט.

15 . ועד האיגוד או ועדת קבלה מטעמו ידונו בכל בקשה. מגיש הבקשה יתקבל כחבר באיגוד לאחר שחברותו אושרה ברוב דעות על ידי הוועד.

16 . למגיש הבקשה יש זכות ערעור על החלטת הוועד. עליו להגיש את הערעור אל ועדת הביקורת של האיגוד תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועד. החלטת ועדת הביקורת תהיה סופית.
 

הפסקת חברות

17 . חברות תופסק במקרים הבאים:
(א) עם הוצאתו ו/או יציאתו כדין מהר"י.
(ב) עם ביטול החברות מצד החבר. על ביטול זה יש להודיע לנשיא האיגוד בכתב. יציאת חבר מהאיגוד אינה משחררת אותו ממילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהוטלו עליו עד מועד  ביטול החברות.
(ג) החלטת ועד האיגוד על הפסקת חברותו של החבר. רשאי הוועד להוציא חבר מהאיגוד בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת אותו חבר.
(2) באם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד כדין על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד ובלבד שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.
(3) אם שוכנע הוועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד בזדון ו/או גרם נזק חומרי ו/או נזק מוסרי לאיגוד ו/או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט מוסמך או ע"י הוועדה לאתיקה של הר"י. בכל מקרה שתעמוד לדיון בוועד האיגוד (או ועדת קבלה שמטעמו) שאלת הוצאת חבר, יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו.


ערעור

18 . החליט ועד האיגוד על הוצאת חבר מהאיגוד יודיע לו הוועד על כך בכתב. רשאי החבר שהוצא כנ"ל לערער בכתב על החלטה זו תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה לפני ועדת הביקורת של האיגוד, וזאת רשאית להחזיר לדיון נוסף לוועד את דבר הוצאת החבר משורות האיגוד. החלטה חוזרת של הוועד תהיה סופית.
 

זכויות וחובות

19 . זכויות וחובות החברים פורטו בפרק החברות. הוועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מיסיו להשתתף בכינוסים, באסיפה הכללית, לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.

המשיכו לפרק ג' של התקנון
חזרו לפרק א' של התקנון

SLATECH - פיתוח אתרי אינטרנט ופורטלים ארגוניים המערכת פותחה על ידי חברת