The 3rd comprehensive Hip Symposium – 29-30 September 2015 – הכנס הדו שנתי של מפרק הירך והכנס השנתי של החברה לרפואת ספורט

תאריך: 29/09/2015 - 30/09/2015

הנכם מוזמנים לכנס השנתי של החברה לרפואת ספורט שיערך בתאריכים 29-30/09/15. כנס משותף זה תוכנן ונבנה תוך שיתוף פעולה עם  נציגי רפואת הספורט הצבאית, האיגוד לפיזיותרפיה, פיזיולוגיה, קרדיולוגיה  ועם חברות הבת של האיגוד האורתופדי, במטרה להרחיב את היריעה ולעסוק במגוון רחב של תחומים בהם פעילים ומתעניינים חברי החברה. מבנה המושבים בכנס, נועד להביא לביטוי את הדיסציפלינות השונות של החברה, תוך שילוב הרצאות ופעילויות לכלל החברים. הישיבות תוכננו לאפשר דיון מולטי דיסיפלינרי בנושאים של הסכמה ובנושאים של מחלוקת בתחום הפיזיותרפיה, פיזיולוגיה, קרדיולוגיה, תזונה ואורתופדיה. לפרטים והרשמה ניתן לפנות לאופקים 03-7610897 או במייל michalk@ofakim.co.il

להמשיך לקרואאורתופדיה עכשווית – עם הפנים לקהילה – 22-24/10/2015 מלון דן כרמל, חיפה

תאריך: 22/10/2015 - 24/10/2015
לוגו האיגוד הישראלי לאורתופדיה

שלום רב !

האיגוד הישראלי לאורתופדיה שמח להודיע על קיום כנס ראשון המכוון לאורתופדים העובדים בקהילה, ושעניינו הנושאים הנגועים לאורתופדיה בקהילה. יתירה מזאת, קיימת הכרה שתחום האורתופדיה בקהילה הוא עיסוק משמעותי וחשוב, ושיש מאפיינים מקצועיים ו"פרופסיונאליים" שיש לדון בהם בצורה מתמשכת, ומצדיקים הקמת חברת בת באיגוד. בכנס שיתקיים ב- 22-24/10/2015, במלון דן כרמל חיפה, נתחיל לדון בעניינים אלו, ונקים חברת בת לאורתופדים בקהילה אליה ייבחרו בעלי תפקידים ו/או נציגות של האורתפדים בקהילה בועד האיגוד. מועמדים לבעלי תפקידים יכולים להיות חברי האיגוד הישראלי לאורתופדיה שעובדים לפחות מחצית מזמנם בקהילה.

להמשיך לקרוא