החברה הישראלית לאורתופדים בקהילה

ההסתדרות הרפואית בישראל
האיגוד הישראלי לאורתופדיה
החברה הישראלית לאורתופדים בקהילה שם זמני 
תקנון

א. תוקף וסמכות
1 . החברה הישראלית לאורתופדים בקהילה (להלן החברה) היא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), ומהאיגוד הישראלי לאורתופדיה (להלן האיגוד), מוקמת מתוקף תקנון הר"י ותקנון האיגוד ויונקת את סמכויותיה מתקנות אלו.
2 . כל תקנה מתקנון החברה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י או לתקנון האיגוד, מדיניותם או פעולותיהם, בטלה מעיקרה.
3 . כל החלטה ו/או פעולה מהחלטות של החברה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י ו/או האיגוד, החלטותיהם או פעולותיהם בטלה מעיקרה. –
ב. הגדרה
1 . לצורך תקנון זה, אורתופד בקהילה הוא כל רופא המגדיר עצמו ככזה, בין אם עבר התמחות באורתופדיה ובין אם לאו, ובין אם מומחה ובין אם לאו.
ג. מטרות החברה הישראלית לאורתופדים בקהילה
1 . לקדם את החלפת הידע ואיסוף מידע בין אורתופדים העובדים בקהילה, רופאים ובעלי מקצועות פארא רפואיים בעלי עניין בתחום תלונות ומחלות מערכת שריר שלד.
2 . לעודד לימוד המאפיינים ודרכי הטיפול המיוחדים של האורתופדיה בקהילה.
3 . לעודד מחקר לשם הבנת הניהול המיטבי של החולה עם תלונות מחלות שריר שלד בקהילה.
4 . לכתוב ולעדכן ניירות עמדה בנושאים הקשורים לאורתופדיה בקהילה.
5 . חינוך מתמחים, סטודנטים ואורתפדים בנושאי אורתופדיה בקהילה.
ד. חברות
1 . חבר מן המניין יוכלו להתקבל כחברים מן המניין רק רופאים חברי הר"י, מומחים – באורתופדיה שהם חברים מן המניין או חברים מן המניין בדימוס באיגוד הישראלי לאורתופדיה.
2 . חבר שלא מן המניין (חברים נילווים) יוכלו להתקבל כחברים שלא מן המניין רופאים – ובעלי מקצועות פארא רפואיים בעלי עניין באורתופדיה בקהילה. חברים שלא – מן המניין יהנו מכל הזכויות כחברים מן המניין, כולל זכות הבחירה והזכות להיבחר לועד, אך לא יוכלו לכהן כיו"ר החברה או כמזכיר.
3 . חבר כבוד חבר אשר – החברה מבקשת להביע את הוקרתה אליו, בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על ידי ועד החברה ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות.
ה. נוהלי קבלה
1 . אורתופד, רופא או בעל מקצוע פארא רפואי המעוניין להתקבל כחבר בחברה, יגיש בקשה – למזכיר החברה בצירוף העתק רשיון לעסוק במקצועו במדינת ישראל.
2 . המזכיר יאשר את החברות או יעלה את הבקשה לדיון בוועד החברה. הוועד יחליט על קבלת הבקשה או על דחייתה.
3 . על הוועד לנמק את החלטתו אם החליט לדחות את הבקשה, ולאפשר למועמד הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. כמו כן, תינתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.
ו. זכויות וחובות
1 . כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד/החברה.
2 . כל חבר זכאי לבחור ולהיבחר לועד החברה ולהיות חבר בועדות משנה.
3 . הזכות להיבחר ליו"ר החברה נתונה לחברים מן המניין בלבד.
4 . הזכות להיבחר מהוועד לתפקיד מזכיר נתוני לחברי הר"י בלבד.
5 . ועד החברה רשאי לאסור על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לחברה להשתתף בבחירות.
6 . על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החברה.
7 . החברות בחברה לאורתופדים בקהילה כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים בסכום שיקבע מעת לעת.
8 . חבר מן המניין ששילם את כל חובותיו לאיגוד הישראלי לאורתופדיה יהיה פטור מתשלום דמי חבר.
ז. הפסקת חברות
1 . חברות של חבר תופסק באחד מהנסיבות המפורטות להלן:
א) לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד החברה.
ב) עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י, מכל סיבה שהיא.
ג) עקב הוצאתו או יציאתו מהאיגוד הישראלי לאורתופדיה. בנסיבות אלו יוכל להגיש בקשה להתקבל כחבר שלא מן המניין.
2 . הוועד רשאי להוציא חבר מהחברה במקרים הבאים:
א) אם שוכנע, כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
ב) אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ועל אף שחלפו 30 ימים, לפחות, בין אזהרה לאזהרה.
ג) אם שוכנע הוועד, כי החבר הפר את תקנות ו/או משמעת החברה ו/או פעל בניגוד למדיניות החברה או בניגוד למדיניות הר"י/האיגוד ו/או בניגוד להחלטות החברה או בניגוד להחלטות הר"י/האיגוד ו/או הפר את תקנות החברה או את תקנון הר"י/האיגוד ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לחברה או להר"י/לאיגוד בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.
3 . בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו.
4 . אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.
5 . רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת של האיגוד הישראלי לאורתופדיה בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הוועד.
6 . ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהחברה. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.
ח. מוסדות החברה
1 . מוסדות החברה הם:
א) אסיפה כללית, מן המניין ולשלא מן המניין.
ב) יו"ר החברה.
ג) ועד המונה 5 חברים ובהם מזכיר.
ד) ועדות משנה, שייקבעו לפי הצורך על ידי ועד החברה. כיו"ר ועדת משנה יכהן חבר ועד נבחר.
2 . האסיפה הכללית
א) אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על ידי הוועד. הזמנות יישלחו לכל החברים שלושים ימים, לפחות, לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה בדבר קיומה ומועדה של האסיפה ויזמין נציגו להשתתף באסיפה. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה או, לחלופין, יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום.
ב) סדר היום ייקבע על ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
ג) האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה מחצית החברים בחברה בעלי זכות הבחירה, לפחות. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים ששלמו חובותיהם כחוק.
ד) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה יהיו שקולות יכריע היו"ר. –
ה) תפקידי האסיפה הכללית הם:
(1) בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשלוש שנים.
(2) דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום.
(3) התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה.
(4) שינויים בתקנון.
2 . אסיפה כללית שלא מן המניין
הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של החברה. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.
3 . יו"ר החברה
מתפקידו של היו"ר לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר החברה. לתפקיד היו"ר ייבחר חבר מן המניין באיגוד הישראלי לאורתופדיה. לא ייבחר מי שמועסק בבית חולים ולו בחלקיות משרה, ולא מי שעיקר פרנסתו מעבודה בבית חולים. היו"ר ייבחר ברוב רגיל בהצבעה ישירה באסיפה הכללית או באמצעים דיגיטאליים של הר"י לתקופה של 3 שנים. היו"ר לא יוכל לכהן יותר משתי קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
4 . ועד החברה
א) מתפקידי הוועד לייצג את החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
ב) היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.
ג) ישיבות הוועד יתקיימו לפחות 3 פעמיים בשנה ותהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן יו"ר ולפחות 3 חברי ועד.
ד) במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד, יכריע קולו של היו"ר.
ה) הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידם, בפרוטוקולים כתובים.
ו) חברי הוועד ייבחרו ברוב רגיל בהצבעה ישירה באסיפה הכללית או באמצעים דיגיטאליים של הר"י לתקופה של 3 שנים. הם לא יוכל לכהן יותר משתי קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
ז) הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של החברה. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו ברוב של שני שלישים מחבריה.
ח) במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, ייכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.
ט) ועד החברה לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם התקנונים, המדיניות, ההחלטות או הפעולות של הר"י או של האיגוד.
י) יו"ר וחבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.
יא) חבר ועד החברה שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.
יב) התפטר חבר ועד החברה מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לחברה.
יג) ועד החברה מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של החברה, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנוני החברה, האיגוד והר"י, וזאת בכפוף לכל דין.
5 . מזכיר החברה
א) מזכיר החברה ייבחר על ידי חברי הוועד מתוכם. המזכיר חייב להיות חבר הר"י.
ב) מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד; לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.
ג) בהעדר היו"ר ימלא המזכיר את מקומו.
ד) בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו יו"ר החברה.
6 . ועדות משנה
האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות משנה לפי הצורך. ועדות אלו תהיינה כפופות לוועד החברה. מתפקידן להמליץ המלצות לוועד החברה.
7 . גזבר
אין לחברה גזבר. ההתנהלות התקציבית של החברה תבוצע ע"י מוסדות האיגוד הישראלי לאורתופדיה בהתאם לתקנון האיגוד.
8 . ועדת ביקורת
אין לחברה ועדת ביקורת. לעניינים הדורשים ועדת ביקורת כגון ערעורים על קבלה לחברה תשמש ועדת הביקורת של האיגוד הישראלי לאורתופדיה.
ט. חובות נושאי משרה
נושאי משרה בחברה (יו"ר וחברי ועד) חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה, כלפי האיגוד וכלפי הר"י.
י. ניגוד עניינים
חברי הוועד לא יפעלו מתוך ניגוד עניינים. במידה ומתברר כי חבר ועד פעל מתוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות האיגוד או הר"י רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת של האיגוד לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.
י"א. כספים
1) תקציב החברה וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי החברה ייקבעו על ידי הוועד. שיעור מסי החבר ייקבע באישור האיגוד והוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של האיגוד ושל הר"י.
2) חברי האיגוד הישראלי לאורתופדיה ששלמו את כל חובותהם יהיו פטורים מתשלום מסי חבר.
3) חברי כבוד יהיו פטורים מתשלום מסי חבר.
4) מסי החבר ייכנסו לחשבון האיגוד הישראלי לאורתופדיה.
5) ועד האיגוד יקצה משאבים לפעילות החברה ע"פ בקשותיה ובהתאם לתקנון האיגוד.
י"ב. אישור ושינויים בתקנון
1) תקנון זה יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל, או באמצעים דיגיטאליים של הר"י.
2) שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב רגיל באסיפה הכללית, אלא ברוב של שני שלישים מהמצביעים.
3) כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותישלח לכל החברים עד 30 ימים לפני האסיפה הכללית.
4) השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור ועד האיגוד והוועד המרכזי והיועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.
י"ג. פירוק החברה
ההחלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% של החברים מן המניין, ותאושר ע"י האיגוד והר"י.
י"ד. פרשנות
1) סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.
2) כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.
ט"ו. נוהל בחירות בחברה
1) 60 ימים טרם עריכת בחירות בחברה, יודיע הוועד לכל החברים על קיום בחירות וימנה ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לוועד החברה. לחברי ועדת ביקורת יוכלו לשמש חברים מן המניין ושלא מן המניין וכל חבר מן המניין או מן המניין בדימוס באיגוד הישראלי לאורתופדיה.
2) בהודעה על הבחירות תיכלל הודעה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ולתפקיד חבר בוועד החברה, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ- 45 ימים לפני מועד קיום הבחירות.
3) מועמדות ליו"ר ולוועד החברה יוכלו להגיש רק חברים שאין לו חובות משלוש השנים הקודמות.
4) ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות החברה על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון החברה.
5) לא יאוחר מ – 30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, סדרי הבחירות, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. לחלופין, תשלח הודעה על בחירות דיגיטאליות ועל אופן ההשתפות בהן.
6) על כל חבר המבקש לבחור להסדיר את חובותיו להר"י ולאיגוד או לחברה עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
7) ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות, לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
8) אם יש יותר ממועמד יחיד, ייערכו הבחירות בהצבעה אישית וחשאית, באמצעות קלפיות.
9) עם סגירת הקלפיות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות. כל מועמד רשאי לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
10) במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי קביעת רוטציה בתפקיד.
11) חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
12) אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון החברה, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה בחברה.
13) ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך 14 ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי החברה, לאיגוד ולהר"י.
14) התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מקרה, את הנאמר בתקנון הר"י, בתקנון האיגוד ובתקנון החברה.
15) האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד החברה.